Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

0839 f828
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaiblameyou iblameyou
5644 d1de 500
Reposted fromczeresnia czeresnia viabarock barock
5031 90ad
Heterochromie
Reposted fromvolldost volldost viatgs tgs
Reposted frommayamar mayamar viaepidemic epidemic
7647 3f78
Reposted fromcalifornia-love california-love
7751 2a57 500
Reposted fromtfu tfu
Reposted fromFlau Flau viacholera cholera
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viacholera cholera

December 01 2017

8994 2585 500
Reposted fromgreensky greensky viaawsme awsme

eggmacguffin:

Photos That look Like Renaissance Paintings

9981 92f9 520

four men, one smoking - Dimitri Staszewski

9980 7658 520

brawling ukrainian politicians - Valentyn Ogirenko  

9979 9896 520

man painting with cat in foreground  - Reddit user Ktai_Arterion

9978 e490

 ted cruz Jason Reed

9977 836e 520

man lying in busy street - Joel Goodman

9976 44af 520

laughing man framed by grimy window - Leo Berne

9975 563c 520

woman baking in sunlight - Bas Uterwijk

9974 c4fa 520

bickering traders on a red couch - Adam Grey

sorry I left the tumblr tracking in, I'm tired...

Reposted frompaket paket viabarock barock

November 30 2017

5162 e41a 500
Reposted fromevaaristo evaaristo vianoisetales noisetales
9392 57e7 500
Reposted fromtfu tfu
6852 fbfc
Reposted fromgainaxing gainaxing viaesste esste

November 21 2017

5918 eb06 500
Reposted fromenn0 enn0 viairmelin irmelin
6695 ead1
Reposted fromopenheart openheart viairmelin irmelin
9127 885a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viarhubarbrr rhubarbrr

November 12 2017

5791 f6e6 500
Reposted frompixielark pixielark viairmelin irmelin
7625 6420
Reposted fromsatannnnnnn satannnnnnn viabarock barock

November 01 2017

6763 97f1
Reposted fromxanth xanth viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl